ติดต่อผู้จัดทำ

										
ระบุพืช และบรรยายข้อมูลโดย: 

ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุดารัตน์  หอมหวล 

ปริญญาเอก เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
แพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.)
แพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์ไทย (พท.ผ.)
(รับรองโดย สภาการแพทย์แผนไทย 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข)


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี  34190
Email: pharmacom888@gmail.com

Asst.Prof.Dr. Sudarat Homhual
(Ph.D., Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry)
Faculty of Pharmaceutical Sciences            
Ubon Ratchathani University
Warinchamrab District
Ubon Ratchathani, 34190
Thailand
Email:pharmacom888@gmail.com